Όπως έκαναν παλαιότερα κάποιοι,
που τους λέμε σήμερα

"Ευεργέτες"

οι οποίοι μάζευαν, μάζευαν όλη τη ζωή
τους λεφτά δουλεύοντας σκληρότατα
και στερούμενοι ίσως και οι ίδιοι, και στο
τέλος αντί να κάνουν μια γερή επένδυση
να βγάλουν κι άλλα, έχτιζαν ένα σχολειό.