Μια πολύ ωραία περιγραφή

αυτής της διαδικασίας δίνεται στο βιβλίο του

Jacques Monod: Le hasard et la nécessité,

Paris, 1970.