Οι παρούσες σκέψεις διατυπώνονται χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η τυχόν ύπαρξη υπερφυσικών
δυνάμεων και η ενδεχόμενη επίδραση
τους σε ό,τι συμβαίνει στον Κόσμο.