Να υπολογίσουμε δηλαδή το γινόμενο 1021 επί 1033 επί 10

(επειδή κάθε μόριο αποτελείται από 18 βασικά
σωμάτια που αρχικά ήταν χωριστά και αργότερα
ενώθηκαν)

που είναι ήδη ένας τρομακτικός αριθμός της τάξεως του 1055.